งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ปี งปม. ชื่อทุน รายละเอียดทุน แหล่งทุน ดาวน์โหลดรายละเอียด
2561 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) (ทุนส่วนตัว/ทุนหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่ทำR2Rโดยใช้งบประมาณอื่นๆ นอกเหนือจากงบประมาณของสถาบันวิจัย งบรายได้
เปิดรับ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ทุนวิจัยที่ปิดรับแล้ว
ปี งปม. ชื่อทุน รายละเอียดทุน แหล่งทุน ดาวน์โหลดรายละเอียด
2558 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2558 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2558 งบรายได้
เปิดรับ ๐๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
2559 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 งบแผ่นดิน
เปิดรับ ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
2559 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 (รอบ 2) ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 (รอบ 2) งบแผ่นดิน
เปิดรับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
2558 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2558 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2558 งบแผ่นดิน
เปิดรับ ๐๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
2558 โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น - เป็นโครงการชุด ที่เป็นโครงการใหม่ คุณสมบัติของนักวิจัยชุดนี้ คือ 1.เป็นคณาจารย์ คณะครุ/ศึกษาศาสตร์ สาขาการวัดและประเมินผล เท่านั้น งบแผ่นดิน
เปิดรับ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
2558 โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบแผ่นดิน
เปิดรับ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
2558 โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ งบแผ่นดิน
เปิดรับ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
2558 ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ งบรายได้
เปิดรับ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
2558 ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะสายสนับสนุน) ทุนอุดหนุนการพัฒนางานสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2558 - เปิดให้ขอรับทุนเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน - อนุมัติให้เรื่องละไม่เกิน 10,000 บาท งบรายได้
เปิดรับ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
2559 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2559 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2559 งบรายได้
เปิดรับ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
2560 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2560 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2560 งบแผ่นดิน
เปิดรับ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
2559 ทุนวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มโครงการพัฒนาครูของครูโจทย์วิจัยท้องถิ่น (สาขาการวัดและประเมินผล) งบแผ่นดิน
เปิดรับ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ - ๐๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
2559 ทุนวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายได้
เปิดรับ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ - ๐๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
2559 ทุนวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ งบแผ่นดิน
เปิดรับ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ - ๐๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
2560 ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2560 (เฉพาะสายสนับสนุน) ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2560 (เฉพาะสายสนับสนุน) งบรายได้
เปิดรับ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
2560 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2560 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2560 งบรายได้
เปิดรับ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
2561 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2561 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน
เปิดรับ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
2560 ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2560 รอบ 2 (เฉพาะสายสนับสนุน) ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2560 รอบ 2 (เฉพาะสายสนับสนุน) งบรายได้
เปิดรับ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
2561 ทดสอบ ทดสอบ งบรายได้
เปิดรับ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
2561 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2561 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2561 งบรายได้
เปิดรับ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
2562 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2562 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2562 งบแผ่นดิน
เปิดรับ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
2561 ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะสายสนับสนุน) ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะสายสนับสนุน) งบรายได้
เปิดรับ ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
2561 ทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2561 เป็นงานวิจัยที่คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก จัดทำขึ้นเพื่อติดตามประเมินผลบัณฑิต/หรืองานอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย งบรายได้
เปิดรับ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐