งานวิจัย

ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS)

ความหมาย

ระบบวิจัยออนไลน์ (Research Information System) หรือ ระบบ RIS เป็นการพัฒนาระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมงานด้านวิจัย อันประกอบด้วยการจัดการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้แก่ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

มีวัตถุประสงค์

เพื่อจัดการฐานข้อมูลด้านวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว ถูกต้องสมบูรณ์สะดวกในการใช้งาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้งาน

รายละเอียดการใช้งาน

1. ท่านสามารถเข้าใช้งานได้จาก เข้าสู่ระบบ เพื่อกรอกประวัติส่วนตัวและตรวจสอบความถูกต้อง

2. คลิกที่เมนู งานวิจัย เพื่อปฏิบัติงานในระบบงานวิจัย